top of page

BIM KONFERENCIA

20. Október 2016

Slovenská sporiteľňa

Tomášikova 48, Bratislava

BIM asociácia Slovensko a Vydavateľstvo Eurostav pre Vás pripravujú už 2. ročník Národnej BIM konferencie - Teória versus Prax.

 2. Národná BIM konferencia je úspešne za nami. 

ĎAKUJEME ZA ÚČASŤ!

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ GARANTI

POD ZÁŠTITOU

2. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

TEÓRIA VERSUS PRAX

ZÁMER KONFERENCIE

Zámerom konferencie je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu stavby, z anglického výrazu Building Information Modeling do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Zámerom je, na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility Management).

Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov a teda z využitia technológie BIM v praxi môžu profitovať naozaj všetci účastníci procesu výstavby aj prevádzky budovy. 

CIELE KONFERENCIE

  • medzinárodná výmena skúseností,

  • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

  • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

  • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

  • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, tiež manažérom stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility managerom a prevádzkovateľom budov.

GENERÁLNI PARTNERI

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

PROGRAM KONFERENCIE

9:00 - 9:15

Otvorenie konferencie

9:15 - 9:30

Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku

Michal Pasiar

Prezident, BIM asociácia Slovensko

BIM je pojmom, ktorý jednoznačne rezonuje naprieč stavebníctvom. Veľkým problémom však je fakt, že mnohí dodnes nevedia, čo sa pod touto skratkou skutočne skrýva. Chýbajú exaktné definície pojmov a špecifikácie úloh, ktoré z neho vyplývajú a bez ktorých nie je možné tieto služby objednať a nakoniec aj verifikovať či došlo k ich naplneniu. Zmena, ktorú si implementácia BIM vyžaduje je o to zložitejšia, že prekračuje pomyslený priestor stavebného priemyslu, ale dosahuje celospoločenský rozmer.

Peter Marčok

BIM špecialista, HB REAVIS

HB REAVIS je medzinárodná developerská skupina pôsobiaca na kľúčových trhoch strednej Európy. Efektívne využívanie BIM modelov dodávaných rôznymi projektantmi naprieč krajinami vyžaduje zadefinovanie geometrických, fyzikálnych a ostatných vlastností elementov pre jednotlivé projekčné stupne. Nevyhnutné definovanie pravidiel pri procese kontroly dodržiavania štandardov a priraďovania parametrov, detekcie kolízii medzi profesiami a jednotná forma požadovaných výkazov.

Milan Nemec

BIM implementačný špecialista, ŠTOR CAD GRAITEC

BIM je magické zaklínadlo súčasnosti, ktoré je často diskutované v odbornej tlači a konferenciách. Investori ho požadujú, ale reálne prax čelí problému, ako BIM implementovať v praxi? ŠTOR CAD - Graitec predstaví vlastné skúsenosti so zavádzaním BIM do firiem.

Please reload

9:30 - 9:50

Podrobnosť modelov a knižníc, firemný BIM štandard investora

9:50 - 10:10

Problematika implementácie BIM v praxi - riešenia, riziká a príležitosti

10:10 - 10:30

Prestávka - Coffee break

10:30 - 10:55

Open BIM v praxi

11:20 - 11:40

Využitie BIM z pohľadu zhotoviteľa na projektoch v Čechách a na Slovensku

10:55 - 11:20

Prvý OPEN BIM projekt v Maďarsku

Tamás Erős

Implementačný manažér, Graphisoft

Prezentácia sa zaoberá aktuálnym stavom a možnosťami BIM založenými na interoperabilite medzi rôznymi disciplínami a projekčnými softvérmi. Zhŕňa požiadavky založené na existujúcich normách a možnostiach komunikácie prostredníctvom modelu. Živá ukážka demonštruje vytvorenie BIM modelu v programe ArchiCAD, Graphisoft a zdieľanie dát s ďalšími aplikáciami pomocou otvorených formátov súborov, vrátane IFC a BCF.

Dávid Petri

KÖZTI Architects & Engineers

Vo svojej prezentácii by som chcel vyzdvihnúť význam OPEN BIM na príklade projektu štadióna s rozlohou 140,000 m2. Priblížim, riešili kľúčové oblasti, ako je model a zdieľanie informácií v rôznych formátoch súborov s kolegami inžiniermi a ako sme získali výhody z detekcie kolízií a výkazov výmer. Chcel by som sa podeliť o svoje skúsenosti s interoperabilitou programov, ako sú Graphisoft ArchiCAD, BIMsight od spoločnosti Tekla a Trimble Vico.

Ivana Krošová

Head of IT dpt, SKANSKA

Prezentácia sa zameria na konkrétne skúsenosti firmy SKANSKA pri implementácii BIM v Čechách a na Slovensku z pohľadu zhotoviteľa. Na príkladoch vybraných projektov z oblasti pozemného i dopravného staviteľstva budeme prezentovať spôsoby využitia BIM, jeho prínosy a výzvy, ktorým stavebná spoločnosť pri implementácii čelí v našom regióne a krátko zmienime aj trendy, ktorými sa uberá Skanska celosvetovo.

Please reload

Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu

11:40 - 12:00

Prestávka - Coffee break

12:00 - 12:20

Porovnanie časového plánu výstavby s realitou pri prestavbe futbalového štadióna

Erik Hrnčiar

Konateľ, HESCON

Predstavenie benefitov tvorby modelov prefabrikovaných konštrukcií tribún (ALLPLAN) a oceľových konštrukcií (TEKLA) na projekte prestavby štadióna FC DAC 1904 prostredníctvom BIM modelovania a ukážka koordinácie a výmeny dát vo formáte IFC. Pokročilá detekcia a eliminovanie kolízií počas projekčnej fázy prostredníctvom BIM softvérov spolu s porovnaním praktických skúseností pri tvorbe harmonogramov tradičným spôsobom (MS Excel, MS Project) a metódou virtuálnej výstavby (SYNCHRO PRO).

František Janíček

Konateľ, iQservices

Prezentácia sa zaoberá možnosťami zamerania budov, vrátane naištalovaných technológií, terestriálnym laserovým skenerom a využitím takto získaných údajov v BIM prostredí. Predvedieme Vám praktické skúsenosti s tvorbou BIM modelov, ako aj využitie laserového skenovania ako nástroja pre kontrolu kvality výstavby a pre zabezpečenie aktuálnosti modelov vrátane rozvodov TZB.

Matthias Braun

OBERMEYER HELIKA

V prednáške objasníme výhody , ktoré prináša BIM projektovanie a dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli vydať touto cestou. Priblížime vývoj implementácie BIM v našej spoločnosti a skúsenosti, ktoré sme nadobudli na významných projektoch v zahraničí so zameraním sa na celý proces virtuálnej výstavby, a to od prvotného konceptu, až po realizáciu.

Please reload

12:20 - 12:40

Laserové skenovanie ako podporný nástroj pre BIM

12:40 - 13:00

Plánovanie budúcnosti - dáta, fakty a referencie

Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu

13:00 - 14:30

Prestávka - Coffee break

15:35 - 15:55

BIM v projektovej kancelárii

Branislav Bojčík

ALLPLAN

Pri navrhovaní prístavby SUSCCH v Banskej Bystrici sme boli značne limitovaní schopnosťami profesistov projektovať v BIM. Nakoľko bola pri tomto projekte veľmi dôležitá koordinácia, rozhodli sme sa vymodelovať všetky rozvody v budove. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako správne, nakoľko sa nám podarilo skoordinovať a optimalizovať trasy všetkých rozvodov, ktoré by bolo pri množstve profesií rozsiahleho projektu nemocnice klasickým 2D projektovaním veľmi komplikované a časovo náročnejšie. S využitím BIM systému Allplan od spoločnosti Allplan vám priblížime návrh a prácu s modelom, export výkazov výmer pre rozpočet, tvorbu interiéru a samotnú koordináciu profesií.

Ladislav Chatrnúch

VISIA

Cieľom prednášky je priblížiť problematiku tvorby dielenskej dokumentácie a výmenu dát založenú na informačnom modelovaní stavby. Prostredníctvom prezentácie sa s Vami podelíme o praktické skúsenosti tímu VISIA a našich externých spolupracovníkov pri vypracovávaní dielenskej dokumentácie pomocou BIM modelovania na projekte Výrobný závod SKC foundry s.r.o., ktorá bola použitá ako podklad pre zhotoviteľa stavby.

Markus Bittner

DOKA

Rôzne softvérové prostredia prinášajú výzvu spojenú s konverziou súborov. Prinášame prehľad aktivít a perspektívu integrácie aspektov ceny a času v kontexte GSV štandardov a predstavíme naše skúsenosti s aplikáciou BIM na aktuálnych projektoch: Keeyask Kanada a rezidenčný objekt vo Viedni, ktorí robíme v spolupráci s firmou Swietelsky.

Please reload

15:55 - 16:15

Využitie BIM pri vypracovaní dielenskej dokumentácie

16:15 - 16:35

Skúsenosti a prístupy k BIM vo vzťahu k debneniu

P
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Program konferencie

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ GARANTI

POD ZÁŠTITOU

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU

AKO SA REGISTROVAŤ?

Prihlásiť sa môžete vyplnením tejto prihlášky (prihláška.doc) a jej zaslaním poštou alebo e-mailom na: eurostav@eurostav.sk alebo vyplnením online formulára. Daňový doklad obdržíte do 15 dní od úhrady alebo v deň realizácie akcie. Prihláška na konferenciu bude akceptovaná po jej zaslaní a nabehnutí platby na účet. Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami akcie. Akceptované sú aj prihlášky zaslané e-mailom.

  • Číslo účtu: 6316646112/0200, IBAN: SK9402000000006316646112

  • VS: Číslo zálohovej faktúry, IČO alebo dátum narodenia

Prihláška na konferenciu
bottom of page