top of page

BIM KONFERENCIA

19. Október 2017

Slovenská sporiteľňa

Tomášikova 48, Bratislava

BIM asociácia Slovensko a Vydavateľstvo Eurostav pre Vás pripravujú už 3. ročník Národnej BIM konferencie - Teória versus Prax.

 3. Národná BIM konferencia je úspešne za nami. 

ĎAKUJEME ZA ÚČASŤ!

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ GARANTI

POD ZÁŠTITOU

3. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

TEÓRIA VERSUS PRAX

ZÁMER KONFERENCIE

Zámerom konferencie je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu stavby, z anglického výrazu Building Information Modeling do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Zámerom je, na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility Management).

Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov a teda z využitia technológie BIM v praxi môžu profitovať naozaj všetci účastníci procesu výstavby aj prevádzky budovy. 

CIELE KONFERENCIE

  • medzinárodná výmena skúseností,

  • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

  • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

  • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

  • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, tiež manažérom stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility managerom a prevádzkovateľom budov.

GENERÁLNI PARTNERI

HLAVNÍ PARTNERI

ODBORNÍ PARTNERI

PARTNERI

PROGRAM KONFERENCIE

9:00 - 9:15

Otvorenie konferencie

9:15 - 9:30

Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku

Tomáš Funtík

Viceprezident, BIM asociácia Slovensko

Dnes už málokoho zaskočíte skratkou BIM. Je nesporné, že táto problematika rezonuje naprieč stavebníctvom. Postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Naďalej však ostáva problémom fakt, že veľká časť priemyslu nevie BIM správne definovať. Chýbajú exaktné definície pojmov a špecifikácie úloh, ktoré z neho vyplývajú a bez ktorých nie je možné tieto služby objednať a nakoniec aj verifikovať či došlo k ich naplneniu. Prednáška prináša pohľad na aktuálny stav v jednotlivých súčastí BIM na Slovensku.

Tomaš Jaborník

Obchodný riaditeľ, HESCON, s.r.o.

Cieľom prednášky je povzbudiť účastníkov konferencie na vyvíjaní aktivít potrebných na implementáciu BIM-u. Tiež sa bude týkať porovnania legislatívy v zahraničí a doma a oboznámi účastníkov s pozíciou HESCON-u v procese implementácie BIM-u.

James Parsons-Moore

BIM implementačný špecialista, Graitec Ltd

BIM je hlavne o komunikácii a spolupráci na projekte. Bez jasne zadefinovaných pravidiel sa v najlepšom prípade celý proces tvorby a výstavby projektu predlžuje. Môžu vznikať chyby, ktoré zvyšujú náklady na výstavbu. BIM Execution Plan (BEP) definuje jasné pravidlá spolupráce pri tvorbe BIM projektu. Prednáška prináša odpovede na otázky pre koho je BEP určený, aké benefity prináša a ako pristúpiť k tvorbe kvalitného BEP.

Please reload

9:30 - 9:50

BIM a legislatíva

9:50 - 10:10

BIM Execution Plan by GRAITEC

10:10 - 10:30

Prestávka - Coffee break

10:30 - 10:55

Rozšírená prípadová štúdia o projekte Casa Magayon v Kostarike

11:20 - 11:40

Projekt N!DO

10:55 - 11:20

Vila N – všetko pod jednou strechou

Gergely Korpos

Implementačný manažér, Graphisoft

Prezentácia sa zameria na pracovný postup pri spolupráci založenej na výmene IFC a v súvislosti s tvorbou IFC modelu z Archicadu, ktorý sa ďalej využíval ako podklad pre ďalšie profesie ako sú Architektúra, Statika a TZB. Priblížime Vám naše skúsenosti s procesom validácie modelu prostredníctvom Solibri a tiež komunikáciu založenú na formáte BCF (BIM Collaboration Format).

Tomáš Gúcky

Statik, Allplan Slovensko s.r.o.

Obsahom prednášky je predstavenie komplexného BIM projektu vily vo svahu nad Devínom. Model pozostáva z nasledujúcich častí: architektúra, statika, voda a kanalizácia, vzduchotechnika. Projekt je tvorený v BIM softvéri Allplan Architecture, Allplan Engineering a na dimenzovanie a modelovanie rozvodov TZB je využitý softvér AX3000 na platforme Allplan. Ide o jeden z prvých projektov na Slovensku s aplikovaním AX3000 na projekt TZB. Celý projekčný proces prebieha v jednom 3D modeli, čo prináša lepšiu komunikáciu medzi jednotlivými profesiami a investorom, a minimalizáciu možných kolízii na stavbe. Vďaka BIM-u získa investor aj presný výkaz výmer. Našim cieľom je vytvoriť virtuálne dvojča stavby, v ktorom klient nájde všetky potrebné informácie. Toto umožňuje iba BIM.

Michal Pasiar

prezident, BIM Asociácia Slovensko - architekt ACREA

V súčasnosti je už vo výstavbe rezidenčný komplex N!DO v Bratislave, ktorý je prvým projektom na Slovensku kompletne spracovanom v BIM. Investor – spoločnosť IURIS - sa rozhodol pre spracovanie projektu v BIM nielen z hľadiska potreby úspory nákladov, ale najmä z dôvodu minimalizácie problémov pri výstavbe, eliminovania rôznych kolízií a minimalizovania negatívneho dopadu na čas výstavby aj na dodatočné stavebné náklady. V prezentácii sa dozvieme, či sa tieto zámery podarilo naplniť a ako sa BIM model využíva pri výstavbe projektu.

Please reload

Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu

11:40 - 12:00

Prestávka - Coffee break

12:00 - 12:20

Ako zadať „1ks BIMu“

Tomáš Čermák

BIM Manažér, OBERMEYER Helika a.s.

Zhrnutie krokov a zásady tvorby BEP s praktickou ukážkou riešenia a prístupu. Chceme metodiku BIM, musíme si ju teda vedieť aj zadefinovať. Necháme Vás nahliadnuť pod pokrievku, ako to riešime u nás.

Filip Kellenberger

BIM špecialista, HB Reavis, a.s.

Výstavba projektu Stanice Nivy je v plnom prúde. HB Reavis pripravuje projekty s využitím BIM technológie už niekoľko rokov. Stanica Nivy je ich najväčší projekt v súčasnosti v Bratislave. Zúročujú tu všetky svoje doterajšie skúsenosti s BIM. V prezentácii sa podelia o tieto skúsenosti a predstavia aj svoje ambície pre najbližšie 1-2 roky vo využití BIM v procese prípravy a výstavby budov.

Radoslav Vlkovič

Project Architekt, BIM Manager GFI a.s.

Do Bratislavy prichádza svetová architektúra - rezidenčný projekt SKY PARK navrhnutý najvplyvnejšou architektkou a dizajnérkou Zaha Hadid. Počas prezentácie Vám ukážeme, ako sme v GFI tento projekt v pozícii lokálneho architekta zvládli v BIMe a ako sme si poradili s komplexnou geometriou, veľkým rozsahom a náročnými požiadavkami, ktoré mali zásadný vplyv na technológiu a postup výstavby. 

Please reload

12:20 - 12:40

Skúsenosti s BIM pri veľkých projektoch - Stanica Nivy

12:40 - 13:00

SKY PARK by Zaha Hadid + BIM

Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu

13:00 - 14:30

Prestávka - Coffee break

14:30 - 15:15

Panelová diskusia

Ing. arch. Michal Pasiar

BIM asociácia Slovensko

Prof. Ing. Vladimír Benko, PhD.

Slovenská komora stavebných inžinierov

Ing. arch. Kornel Kobák

Slovenská komora architektov

Ing. Alena Ohradzanská 

Ministerstvo Dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ing. Pavol Kováčik, MBA

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Ing. Ľudmila Kratochvílová

Ministerstvo Průmyslu a obchodu ČR

15:15 - 15:35

Prestávka - Coffee break

15:35 - 15:55

BIM - Multiplatformový prístup v technológii debnenia

Markus Bittner

Projekt Manager, DOKA Ventures GmbH

BIM v stavebníctve zažíva čoraz väčšie využitie. Ako výrobca a aj poskytovateľ služieb cíti Doka povinnosť poskytnúť svojim zákazníkom adekvátne širokú škálu služieb súvisiacich s BIM. Zákazníci nemôžu byť nútení používať platformu, resp. cloud prostredie DOKA, ale na druhej strane IFC ako interoperabilný dátový formát je síce vhodný na výmenu s partnermi, ale nie na plánovanie samotného debnenia. Prednáška ukáže, ako vedia navrhnúť dátovú infraštruktúru a zodpovedajúce funkcionality, aby vyhoveli zákazníkom vo všetkých CAD programoch (AutoCAD, Inventor, Revit, atď.) na natívnej úrovni.

Lukáš Zelený

BIM Head, SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Nástroje pre architektov - inžinierov sa vyvíjajú a s nástupom technológií sa mení aj spôsob práce. Základom pre tvorbu a spracovávanie projektov v treťom rozmere je inštinktívna potreba robiť veci lepšie. My sme sa rozhodli ísť touto cestou už dávnejšie a inštinkt sa pretransformoval na štandard.

Leif Granholm

BIM ambasádor, Trimble Solutions Oy

Prehľad nových technológií, ktoré vopred využívajú BIM a ako je Trimble zapojený do ich vývoja. Príklady z reálneho sveta o tom, ako sa tieto technológie už používajú v stavebnom odvetví.

Please reload

15:55 - 16:15

Vrodený BIM inštinkt

16:15 - 16:35

Virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita

Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Link            >>>
na prezentáciu
Program konferencie

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ GARANTI

POD ZÁŠTITOU

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU

AKO SA REGISTROVAŤ?

Prihlásiť sa môžete vyplnením tejto prihlášky (prihláška.doc) a jej zaslaním poštou alebo e-mailom na: eurostav@eurostav.sk alebo vyplnením online formulára. Daňový doklad obdržíte do 15 dní od úhrady alebo v deň realizácie akcie. Prihláška na konferenciu bude akceptovaná po jej zaslaní a nabehnutí platby na účet. Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami akcie. Akceptované sú aj prihlášky zaslané e-mailom.

  • Číslo účtu: 6316646112/0200, IBAN: SK9402000000006316646112

  • VS: Číslo zálohovej faktúry, IČO alebo dátum narodenia

Prihláška na konferenciu
bottom of page