top of page

ABOUT US

The civic association BIM association Slovakia - is a non-profit organization focused on the application of BIM (Building Information Modelling) in  a professional practice on the level of all stakeholders in the project and construction process for the whole duration of the life cycle of the construction. The main role of the association is the promotion, popularization and development of the possibilities and the application of this technology within Slovakia.

BIM association Slovakia unites the entities dealing and interested in BIM and its implementation in the construction practice and facility management in Slovakia from the perspective of all participants involved in the construction processes during the whole life cycle. In the construction industry, the Building Information Modeling is applicable universally.

MISSION

Collection and gathering of information related to BIM or Building Information Modelling within Slovakia and abroad and their provision and presentation to the association members, professional as well non-professional public by way of professional lectures and conventions, web presentation and printed media with the purpose to support BIM implementation in Slovakia.

GOALS

The main goal is a systematic support of BIM implementation in Slovakia: we support the generation of conditions for legislative and regulative framework that would support effective work and transparent handling of money mainly in the field of construction.

Promotion of BIM principles and benefits among designers in all project phases and across all fields, but also in other phases of construction and subsequent operation and maintenance - Facility management.

BIMaS COMMITTEES

In accordance with the Articles of Association, the organizational arrangements define bodies consisting of the Presidium and the General Assembly. The elected bodies consist of the Expert Board, the Board of Directors and the executive part of the organization held by the President and Vice-President of the BIM Association Slovakia.

MISSION

Collection and gathering of information related to BIM or Building Information Modelling within Slovakia and abroad and their provision and presentation to the association members, professional as well non-professional public by way of professional lectures and conventions, web presentation and printed media with the purpose to support BIM implementation in Slovakia.

Prezídium BIM asociácie

VEDENIE BIMaS

Vedenie aktivít BIM asociácie Slovensko zabezpečuje výkonný orgán, na čele ktorého je Prezident, resp. jeho zástupca Viceprezident. Obaja v zmysle stanov zastupujú záujmy BIM asociácie Slovensko, vystupujú a konajú v mene BIMaS.

Pasiar foto BIMaS_edited.jpg

Michal PASIAR

Prezident BIMaS

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.  zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti. V roku 2020 úspešne ukončil doktorské štúdium na FA STU Bratislava, kde získal titul PhD. 

 • LinkedIn
Tomas Funtik_edited.jpg

Tomáš FUNTÍK

Viceprezident BIMaS

Ing. Tomáš Funtík, PhD. aktuálne pôsobí na Stavebnej fakulte STU  v Bratislave na pozícii docent, kde aj v minulosti študoval a prednáša problematiku Informačného modelovania stavieb. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, časovému plánovaniu a virtuálnej výstavbe s využitím BIM. Pôsobí v CEN TC 442 BIM, EU BIM Task Group, expert SKSI v skupine ECEC. Je predsedom TK č.121 pre BIM. Je hlavným organizátorom národnej BIM konferencie a súťaže BIM CHALLENGE a autor viac ako 80 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb. Je hlavným autorom prvej knižnej publikácie o BIM na Slovensku.

 • LinkedIn
Odborná rada

ODBORNÁ RADA BIMaS

V rámci BIM asociácie Slovensko bola v roku 2013 založená Odborná rada, ktorá sa v súčasnosti podporuje systematickú a strategickú implementáciu Informačného modelovania stavieb. Odborná rada zastrešuje 6 pracovných skupín rozdelených podľa zamerania. Na čele každej skupiny je Odborný garant, ktorý koordinuje činnosť skupiny a je jej hlavným predstaviteľom. Systémom zdola – hore zabezpečuje cielené riešenie vzniknutých problémov v danej oblasti.

Pasiar foto BIMaS_edited.jpg

Michal PASIAR

Odborný garant pre projektovanie a facility management

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.  zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti. V roku 2020 úspešne ukončil doktorské štúdium na FA STU Bratislava, kde získal titul PhD. 

 • LinkedIn
Tomas Funtik_edited.jpg

Tomáš FUNTÍK

Odborný garant pre informačné technológie

Ing. Tomáš Funtík, PhD. aktuálne pôsobí na Stavebnej fakulte STU  v Bratislave na pozícii docent, kde aj v minulosti študoval a prednáša problematiku Informačného modelovania stavieb. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, časovému plánovaniu a virtuálnej výstavbe s využitím BIM. Pôsobí v CEN TC 442 BIM, EU BIM Task Group, expert SKSI v skupine ECEC. Je predsedom TK č.121 pre BIM. Je hlavným organizátorom národnej BIM konferencie a súťaže BIM CHALLENGE a autor viac ako 80 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb. Je hlavným autorom prvej knižnej publikácie o BIM na Slovensku.

 • LinkedIn

Janka HLAVATÁ

Odborný garant pre oblasť práva

JUDr. Janka Hlavatá je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2008). V roku 2011 úspešne vykonala advokátske skúšky a v súčasnosti pôsobí ako partner v SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária s.r.o. Venuje sa predovšetkým obchodnému a občianskemu právu, bližšie sa špecializuje na problematiku práv duševného vlastníctva v projekcii stavieb a stavebníctve.

 • LinkedIn
Janka Hlavatá_edited.jpg

Peter MAKÝŠ

Odborný garant pre prípravu a realizáciu stavieb

Doc. Ing. Peter Makýš, PhD. sa zaoberá dlhé roky časovým plánovaním, prípravou výstavby, časovému plánovaniu, projektom organizácie výstavby, zavádzaniu systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP v stavebných organizáciách podľa noriem ISO. Dlhodobo spolupracuje s praxou v uvedenej problematike a aktívne pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave ako prednášajúci. Pôsobí tiež ako expert v pracovnej skupine TK 121 pre Informačné modelovanie stavieb.

 • LinkedIn
doc_Makýš_edited.jpg
erdelyi foto_edited.jpg

Ján ERDÉLYI

Odborný garant pre Inžinierske stavby a geodéziu

doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. pôsobí na Katedre geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Venuje sa oblasti inžinierskej geodézie, terestrickému laserovému skenovaniu a digitalizácii objektov. Prednáša problematiku geodetických činností v investičnej výstavbe. V Medzinárodnej federácii geodetov pôsobí v komisii 10 - Construction Economics and Management, ktorá sa zaoberá informačným modelovaním stavieb. Je autorom viacerých publikácií zameraných na BIM, tvorbu elektronickej dokumentácie a automatizovanú kontrolu skutočného vyhotovenia stavebných objektov.

 • LinkedIn
Nagy (2)_edited_edited.jpg

Juraj NAGY

Odborný garant pre stavebnú ekonomiku

Ing. Juraj Nagy, PhD. v súčasnosti pôsobí na poste riaditeľa Ústavu stavebnej ekonomiky v Bratislave kde venuje sa najmä znaleckej a expertízne činnosti. Ako znalec sa aktívne podieľa na vypracovaní posudkov v odbore stavebníctvo v odvetviach oceňovanie stavebných prác, oceňovanie nehnuteľností a pozemné stavby.  Je autorom množstva odborných článkov z oblasti cien, cenotvorby a riadenia stavebnej prípravy a pôsobí tiež ako lektor pre agentúru UNIKA.

 • LinkedIn

SPRÁVNA RADA BIMaS

V rámci BIM asociácie Slovensko bola v roku 2015 založená Správna rada, ktorá pozostáva zo zástupcov organizácií - zakladajúcich členov BIMaS. Správna rada navrhuje, riadi a schvaľuje strategické činnosti BIMaS a priamo sa podieľa na implementácii BIM na Slovensku.

Správna rada
Pasiar foto BIMaS_edited.jpg

Michal PASIAR

Konateľ ACREA, s.r.o.

Ing. arch. Michal Pasiar, PhD.  zastáva v združení BIM asociácia Slovensko pozíciu prezidenta od jej vzniku v januári 2013. Od ukončenia štúdia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v roku 1999 sa venuje aktívnej architektonickej praxi a konzultačnej činnosti. V roku 2011 založil vlastný architektonický ateliér ACREA, ktorý sa podieľa na rôznych projektových úlohách na Slovensku aj v zahraničí. Popri práci sa venuje aj publikačnej činnosti. V roku 2020 úspešne ukončil doktorské štúdium na FA STU Bratislava, kde získal titul PhD. 

 • LinkedIn
BIM_KONFERENCIA_2019_0099_edited.jpg

Peter BALCO

Konateľ, CAD EXPERT, s.r.o.

Ing. Peter Balco aktívne pôsobí v oblasti predaja softvérov na podporu BIM projektovania na Slovensku. Venuje sa tiež školeniam a implementácii. V rámci školení, kurzov a workshopov vyškolil viac ako 2500 odborníkov v oblasti efektívnej projektovej práce v 3D prostredí. Od roku 2003 s aktívne podieľa na výučbe študentov na STU v Bratislave na dennom štúdiu v oblasti počítačovej podpory projektovania.  Spolupracuje pri vzdelávacích kurzoch Profesného združenia BPUG (Best Practice User Group) Slovensko v oblasti Projektového managementu.

 • LinkedIn

Erik HRNČIAR

Generálny riaditeľ, HESCON, s.r.o.

Ing. Erik Hrnčiar je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Už počas štúdia sa zaujímal o modelovanie, plánovanie a optimalizáciu stavieb. Po ukončení štúdia pracoval v stavebníctve na pozíciách projektant, stavbyvedúci a projektový manažér. V roku 2008 založil architektonicko-inžiniersku kanceláriu HESCON s.r.o., ktorá poskytuje komplexné projekčné služby a riešenia. Poznatky nadobudnuté počas praxe zdieľa na rôznych pôdach a jednou z hlavných oblastí je aj problematika BIM na Slovensku.

 • LinkedIn
HRnciar BIM_edited.jpg

Ján MAJERSKÝ

Generálny riaditeľ, PROMA, s.r.o.

Ing. Ján Majerský, PhD. je absolventom Stavebnej fakulty STU Bratislava. Počas svojho profesionálneho života pôsobil v niekoľkých významných pozíciách a funkciách v stavebníctve  ako poradca Ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR, člen konzília prezidentov FIEC (European Construction Industry Federation) v Bruseli, prezident ZSPS a člen prezídia ZSPS, predseda dozornej rady Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Založil a riadi spoločnosť PROMA s. r. o., ktorá sa venuje investičnej príprave a riadeniu výstavby. V súčasnosti pôsobí v orgánoch niekoľkých spoločností v rámci skupiny PROMA Group.

 • LinkedIn
Jan Majersky BIMaS_1024x713_edited.jpg
Patrik-Golsky_YIT_edited.jpg

Patrik GOLSKÝ

Výrobný riaditeľ, YIT Slovakia a.s.

Ing. Mgr. Patrik Golský ukončil vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej v Bratislave, medzinárodný obchod a marketing a na Univerzite Komenského v Bratislave, špecializácia obchodné právo. V minulosti pôsobil v oblasti žurnalistiky a masmediálnej komunikácie, v oblasti bankového a finančného sektora. Za posledných 11 rokov pôsobil ako riaditeľ Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, obchodný manažér a konateľ spoločnosti SkyBau, riaditeľ Závodu Monolitické konštrukcie Skanska SK, riaditeľ Závodu Pozemného staviteľstva Skanska SK ,a.s.. V súčasnosti zastáva pozíciu výrobného riaditeľa YIT Slovakia a.s.

 • LinkedIn
Matasovsky, Martin_Construsoft_edited.jpg

Martin MAŤAŠOVSKÝ

Riaditeľ medzinárodného marketingu, CONSTRUSOFT

Ing. et Ing. Martin Maťašovský, MBA je absolventom Vysokého učenia technického v Brne a Dominican University v Chicago (USA). Momentálne pôsobí na pozícii riaditeľa medzinárodného marketingu skupiny Construsoft a ako produkt manažér pre analýzu, zavádzanie, implementáciu a vývoj riešení CDE. Je dlhodobý zástanca a propagátor myšlienok openBIM, openCDE a open API, aktívny člen Odbornej rady pre BIM z.s. – buildingSMART Česká republika (pracovná skupina CDE) a člen pracovnej skupiny CDE pri Českej agentúre pre štandardizáciu.

 • LinkedIn

PRACOVNÉ SKUPINY BIMaS

V roku 2021 sme pristúpili k zmenám a prispôsobili sme organizačnú štruktúru pracovných skupín aktuálnym potrebám stavebníctva v oblasti informačného modelovania stavieb na Slovensku. Aktuálne v rámci BIMaS fungujú 4 pracovné skupiny:

Pracovná skupina WG 1 - Požiadavky na výmenu informácií (EIR), zadanie BIM projektov

Pracovná skupina WG 2 -  Jednotné požiadavky na Klasifikáciu stavieb v rámci BIM

Pracovná skupina WG 3 - Úroveň informácií (LOI), negrafické informácie BIM modelu

Pracovná skupina WG 4 - Úroveň geometrie (LOG), stanovenie rozsahu a podrobnosti modelu

Pracovné skupiny BIMaS

Miroslav ŠUSTEK

Koordinátor pracovných skupín

Ing. Miroslav Šustek absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave a venuje architektonickej, projekčnej a konzultačnej činnosti. Aktívne sa zaujíma o informačné modelovanie stavieb, virtuálnu výstavbu, podporu implementácie BIM do organizácií. Po niekoľkoročných skúsenostiach na rozsiahlych zahraničných projektoch tvorených metodikou BIM sa stal spoluzakladateľom projekčnej kancelárie 3A3 s.r.o., ktorá sa venuje informačnému modelovaniu stavieb, školeniam, konzultáciám a BIM manažmentu pre celé spektrum stavebníctva. V rámci BIMaS je súčasťou viacerých pracovných skupín, v ktorých poskytuje svoje skúsenosti z praxe a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 3 Information Delivery Specification.

 • LinkedIn
Miroslav Šustek.png

Tomáš KUČO

Koordinátor pracovných skupín

Ing. Tomáš Kučo je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave a víťazom 1. ročníka BIM Challenge. Hneď po štúdiu nastúpil do projekčnej kancelárie Obermeyer Helika, kde sa venuje problematike BIMu. Počas svojej praxe bol pôsobil aj v materskej firme v Nemecku, kde pracoval na medzinárodných projektoch. Momentálne nadobudnuté vedomosti uplatňuje opäť na Slovensku. Ing. Kučo je členom 3. pracovnej skupiny pre štandardizáciu parametrov a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 02 Exchange information, kde sa zameriava na štandardizáciu podrobnosti modelu.

 • LinkedIn
Kuco Tomas OBH NBK.jpg
VIktor Mikus NBK.jpg

Viktor MIKUS

Vedúci pracovnej skupiny

WG1 - Pozemné stavby

Ing. arch. Viktor Mikus je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave, na ktorej už ako študent vnímal BIM ako prirodzený nástroj na formulovanie svojich návrhov.

Po ukončení štúdia sa venoval architektonickej praxi a od roku 2017 pôsobí v developerskej spoločnosti YIT Slovakia, a.s., kde sa venuje širokej implementácií BIM do projektov a procesov organizácie.

V rámci BIMaS je súčasťou viacerých pracovných skupín, v ktorých poskytuje svoje skúsenosti z pohľadu investora ohľadom zadávania projektov, alebo všeobecného využitia informačného modelu.

 • LinkedIn
STRABAG_sro_Jakub_Ducar.jpg

Jakub DUCÁR

Vedúci pracovnej skupiny

WG1 - Infraštruktúra

BIM koordinátor pre STRABAG Slovensko pracujúci na slovenských a českých projektoch v dopravnej infraštruktúre. V posledných rokoch sa jeho práca zameriava na tvorbu BIM štandardov, implementáciu národných BIM štandardov a definovanie procesov pre BIM projekty. Je takisto zodpovedný za koordináciu a definovanie prípadov použitia pre BIM projekty a ich následne dodržiavanie a kontrolu. Jeho povinnosťou je komunikovať a koordinovať stavebný proces prostredníctvom jednej komunikačnej platformy. Je otvorený novým riešeniam, technologickým inováciám a zaujíma sa o životné prostredie.

 • LinkedIn

Martin MIŠÚN

Vedúci pracovnej skupiny

WG2 - Pozemné stavby

Ing. Martin Mišún sa už počas štúdia na Stavebnej fakujte STU v Bratislave začal zaujímať o problematiku informačného modelovania. Pracovné stáže vo viacerých projekčných firmách mu umožnili získať cenné skúsenosti s projekčnou činnosťou a tak hneď po ukončení štúdia nastúpil na pozíciu projektanta v spoločnosti DELTA. Bežná projekčná činnosť sa už v tej dobe čoraz viac prelínala s informačným modelovaním, koordináciou a problematikou samotného nastavovania pracovných postupov a optimalizácii týchto procesov. Logickým následkom týchto požiadaviek a povinností bola zmena profesného zamerania na BIM managera pre skupinu DELTA na Slovensku a v Českej republike. Okrem spolupráce na viacerých medzinárodných projektoch ako aj konzultačných činnostiach v rámci BIM je aktívnym členom pracovných skupín v rámci BIMaS na Slovensku, certifikovaným Revit špecialistom a vďaka BIM implementácii a štandardizácii v rámci celej skupiny DELTA aj členom združenia BIM Community na Ukrajine.
 

 • LinkedIn
Misun_edited.jpg

Ján ERDÉLYI

Vedúci pracovnej skupiny

WG2 - Infraštruktúra

doc. Ing. Ján Erdélyi, PhD. pôsobí na Katedre geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Venuje sa oblasti inžinierskej geodézie, terestrickému laserovému skenovaniu a digitalizácii objektov. Prednáša problematiku geodetických činností v investičnej výstavbe. V Medzinárodnej federácii geodetov pôsobí v komisii 10 - Construction Economics and Management, ktorá sa zaoberá informačným modelovaním stavieb. Je autorom viacerých publikácií zameraných na BIM, tvorbu elektronickej dokumentácie a automatizovanú kontrolu skutočného vyhotovenia stavebných objektov.

 • LinkedIn
erdelyi foto_edited.jpg
Martin Fábian foto_edited.jpg

Martin FÁBIAN

Vedúci pracovnej skupiny

WG3 - Pozemné stavby

Vyštudoval Indoor Environmental and Energy Engineering na Aalborg University v Dánsku. Aktívne sa venuje kvalite vnútorného prostredia budov a podpore projektantov pri návrhu inteligentných riešení v oblasti TZB. V súčasnosti pôsobí na pozícií Solution Engineer v spoločnosti Wilo a robí technickú podporu v oblasti čerpacej techniky. Prednáša na odborných konferenciách a konzultuje diplomové práce.

 • LinkedIn
STRABAG_sro_Jakub_Ducar.jpg

Jakub DUCÁR

Vedúci pracovnej skupiny

WG3 - Infraštruktúra

BIM koordinátor pre STRABAG Slovensko pracujúci na slovenských a českých projektoch v dopravnej infraštruktúre. V posledných rokoch sa jeho práca zameriava na tvorbu BIM štandardov, implementáciu národných BIM štandardov a definovanie procesov pre BIM projekty. Je takisto zodpovedný za koordináciu a definovanie prípadov použitia pre BIM projekty a ich následne dodržiavanie a kontrolu. Jeho povinnosťou je komunikovať a koordinovať stavebný proces prostredníctvom jednej komunikačnej platformy. Je otvorený novým riešeniam, technologickým inováciám a zaujíma sa o životné prostredie.

 • LinkedIn

Peter BAŽÍK

Vedúci pracovnej skupiny

WG4 - Pozemné stavby

Ing. Peter Bažík, PhD. absolvoval štúdium na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Pôsobil šesť  mesiacov vo firemnej centrále STRABAG-u vo Viedni. Je vedúcim BIM oddelenia spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Venuje sa vedeniu tímu, vývoju a aplikácii BIM-u v rámci konkrétnych zákaziek firmy.

 • LinkedIn
Peter Bazik foto_edited.jpg

Lukáš SABOL

Vedúci pracovnej skupiny

WG4 - Infraštruktúra

Ing. Lukáš Sabol, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde následne po ukončení PhD. štúdia, pôsobil ako odborný asistent. V súčasnosti pracuje, ako vedúci odboru BIM v DOPRAVOPROJEKTE, a.s. Bratislava. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, tvorbe výkazu výmer, kontrolingu, riadeniu výstavby s využitím BIM. Je autorom 15 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb. Ing Sabol, PhD. je lídrom 4. pracovnej skupiny BIMaS „Podrobnosť“ pre Infraštruktúru a zastupuje Slovensko, ako expert BIMaS v pracovnej skupine CEN/TC 442 WG 6 Infrastructure, kde sa zameriava na využitie BIM technológie v inžinierskych stavbách.

 • LinkedIn
Sabol_edited.jpg
BIM ASSOCIATION SLOVAKIA / WORK GROUPS

The work groups of BIM association Slovakia were founded in 2017 and are directly linked to the work groups abroad devoted to various aspects of BIM and mainly to its standardization.

Radoslav Vlkovič

BIM director, GFI a.s.

Ing. arch. Radoslav Vlkovič je absolventom Fakulty architektúry STU v Bratislave. Od ukončenia štúdia v roku 2001 sa venuje aktívnej architektonickej praxi. Už od roku 2004 sa venoval propagácii a implementácii BIMu ako aj konzultačnej činnosti v oblasti BIMu pre projektantov a investorov na Slovensku a v Čechách. Má za sebou viacero projektov, napríklad nákupné centrum Centrál, STEIN2, Skypark by Zaha Hadid. Aktuálne pôsobí v spoločnosti GFI a.s. ako Bim director.  Je líder 3. pracovnej skupiny BIMas pre štandardizáciu parametrov.

Miroslav Šustek

Konateľ ProRevit, s.r.o.

Ing. Miroslav Šustek sa po ukončení štúdia architektúry na Stavebnej fakulte STU v Bratislave venuje architektonickej a projekčnej činnosti. Po niekoľkoročných skúsenostiach na rozsiahlych zahraničných projektoch tvorených metodikou BIM sa stal spoluzakladateľom projekčnej kancelárie ProRevit, ktorá sa okrem projektovania stavieb metodikou BIM venuje aj poskytovaniu služieb v oblasti BIM, konkrétne implementáciám, školeniam, konzultáciám a BIM manažmentu pre architektonické a projekčné kancelárie. Zameriava sa tiež na podporu projektantov TZB a statiky, prípadne aj iných zúčastnených strán na projektoch. Ing. Šustek je líder 2. pracovnej skupiny BIMaS pre tvorbu štandardu BEP a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 3 Information Delivery Specification.

Mário Juščík

Technický špecialista, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Ing. Mário Juščík je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave, študijný program technológia stavieb. Od ukončenia  štúdia pôsobí v Saint-Gobain na pozícií Technický špecialista, a to najmä na pôde Technickej akadémie Rigips. Jeho hlavnou náplňou je technické poradenstvo kolegom, zákazníkom, projektantom a architektom. Aktívne vytvára, pripravuje a administruje digitálne nástroje PIM (product information managment), BIM elektronická  knižnica, Selektor – výber konštrukcií, kalkulačný program a akusticky program. Okrem tvorby a prípravy spomenutých nástrojov aktívne školí a vzdeláva zákazníkov v oblasti suchej výstavby. Zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 4 Support Data Dictionaries, kde sa zameriava na štandardizáciu produktových informácií pre BIM.

Lukáš Sabol

BIM špecialista, DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Lukáš Sabol, PhD. vyštudoval na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, kde následne po ukončení PhD. štúdia,  pôsobil ako odborný asistent. V súčasnosti pracuje, ako špecialista na implementáciu BIM technológie v DOPRAVOPROJEKTE, a.s. Bratislava. Venuje sa informačným technológiám v stavebníctve, tvorbe výkazu výmer, kontrolingu, riadeniu výstavby s využitím BIM.  Je autorom 15 odborných a vedeckých článkov v oblasti Informačného modelovania stavieb. Ing Sabol je lídrom 4. pracovnej skupiny BIMaS pre Infraštruktúru a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v novovzniknutej CEN/TC 442 WG 6 Infrastructure, kde sa zameriava využitie BIM pri inžinierskych stavbách.

Tomáš Kučo

BIM koordinátor, Obermeyer Helika, s.r.o.

Ing. Tomáš Kučo je absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave a víťazom 1. ročníka BIM Challenge. Hneď po štúdiu nastúpil do projekčnej kancelárie Obermeyer Helika, kde sa venuje problematike BIMu. Počas svojej praxe bol pôsobil aj v materskej firme v Nemecku, kde pracoval na medzinárodných projektoch. Momentálne nadobudnuté vedomosti uplatňuje opäť na Slovensku. Ing. Kučo je členom 3. pracovnej skupiny pre štandardizáciu parametrov a zastupuje Slovensko ako expert BIMaS v CEN/TC 442 WG 02 Exchange information, kde sa zameriava na štandardizáciu podrobnosti modelu.

Please reload

Ciele a poslanie

The main goal is a systematic support of BIM implementation in Slovakia: we support the generation of conditions for legislative and regulative framework that would support effective work and transparent handling of money mainly in the field of construction.

BIM association Slovakia provides a platform for collection and gathering of information related to BIM or Building Information Modelling of constructions in the Slovak Republic and abroad. Among its main tasks belong the provision of information and the presentation of acquired experience to the association members, professional as well non-professional public by way of professional lectures and conventions, web presentation and printed media with the purpose to support BIM implementation in Slovakia.

The mission of the association is the promotion of the principles and benefits of BIM among designers in all project stages and across all professions, as well as in further construction stages and the following operation and maintenance of the building - Facility management. Further, it advocates the interconnection of the Building Information Modelling with the concept of sustainable development. This activity results in the better acknowledgement of professional public with BIM.

BIM association cooperates with architectonic, design studios, construction firms, manufacturers and sellers of construction materials and products, suppliers of software and other organisations dealing with BIM.

BIM association Slovakia cooperates with education institutions of all levels and helps to create the concept of teaching BIM in all professions associated with the given issue and contributing to its practical application. Further, it collaborates with the academic professionals and explores new opportunities within the research and research tasks focused on construction or the education within Building Information Modelling.

BIM association Slovakia collaborates with professional associations as well as foreign associations of the similar specialization. The association creates and comments on the documents related to the legislative changes in construction industry and to the changes in regulative requirements related to the preparation of construction, project documentation and its approval process in the Slovak Republic.

GOALS AND MISSION of BIM ASSOCIATION SLOVAKIA
bottom of page