top of page

BIM KONFERENCIA

18. Október 2018

Slovenská sporiteľňa

Tomášikova 48, Bratislava

BIM asociácia Slovensko a Vydavateľstvo Eurostav pre Vás pripravujú už 4. ročník Národnej BIM konferencie - Teória versus Prax.

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ GARANTI

POD ZÁŠTITOU

mdv_logo.png

4. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

TEÓRIA VERSUS PRAX

ZÁMER KONFERENCIE

Zámerom konferencie je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu stavby, z anglického výrazu Building Information Modeling do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Zámerom je, na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility Management).

Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov a teda z využitia technológie BIM v praxi môžu profitovať naozaj všetci účastníci procesu výstavby aj prevádzky budovy. 

CIELE KONFERENCIE

  • medzinárodná výmena skúseností,

  • širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,

  • zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,

  • upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM,

  • vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

KONFERENCIA JE URČENÁ

Všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, tiež manažérom stavebných a obchodných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom a investorom, facility managerom a prevádzkovateľom budov.

GENERÁLNI PARTNERI

generálni_partneri.png

HLAVNÍ PARTNERI

Hlavní_partneri_konferencie_2018.png

ODBORNÍ PARTNERI

odborní_partneri_konferencie_2018.png

PARTNERI

partneri konferencie 2018.png

GENERÁLNI PARTNERI

generálni_partneri.png

PROGRAM KONFERENCIE

9:00 - 9:15

Otvorenie konferencie

9:15 - 9:30

Aktuálna správa o stave implementácie BIM na Slovensku

Tomáš Funtík

Viceprezident, BIM asociácia Slovensko

U nás, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Prednáška prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku v rámci ktorého porovnávame medziročné zmeny pri využití v jednotlivých projektových fázach, bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Gabriel Kužma

Technický riaditeľ, HESCON

Na meniace sa pracovné prostredie tejto doby reagujú mladí ľudia a hľadajú uplatnenie v projektoch a príležitostiach, kde môžu v plnej miere dať priestor vyniknúť svojim schopnostiam a uspokojiť svoje potreby o sebarealizácii. Jednou  z čŕt dnešného mladého človeka je chuť pracovať spôsobom, ktorý prekračuje zaužívané postupy a vychodené chodníčky a ponúka inovatívne riešenia smerom do budúcna. Práve takúto príležitosť predstavuje prostredie BIM, plné moderných technológii podporujúcich interaktivitu a komplexný pohľad na správu informácii.

Marián Vido

Projektový líder, Siebert + Talaš

​V septembri 2018 sa uvádza do prevádzky administratívna budova Twin City Tower, ktorá bola navrhnutá, plánovaná, realizovaná v najvyššom štandarde modelového spracovávania. Prepojením koordinácie jednotlivých odborných častí v projekcii, ale aj využitie modelov pri realizácii stavby sa zjednodušil autorský dozor, riadenie zmien a uľahčila sa výstavba. Ako vieme posunúť možnosti ešte ďalej?

Please reload

09:30 - 10:00

Prostredie BIM a jeho prínos k atraktivite povolania

10:00 - 10:30

Twin City Tower - prípadová štúdia v najvyššom štandarde modelového spracovania

10:30 - 10:50

Prestávka - Coffee break

11:50 - 12:10

Lepšia komunikácia naprieč projektom

10:50 - 11:10

Využitie 3D modelovania - prípadová štúdia Dopravníkový most, ŠKODA AUTO Mladá Boleslav

11:30 - 11:50

BIM - minulosť, prítomnosť a budúcnosť

11:10 - 11:30

Podrobnosť BIM modelu a reálne využitie dát

Jan Mikulec

Projektant, Skála & Vít

Požiadavkou zhotoviteľa bola úprava oceľovej konštrukcie na kombináciu oceľovej a železobetónovej konštrukcie. V rámci zmeny projektu bol vytvorený jeden 3D model zahrňujúci technologické časti, oceľovú a železobetónovú konštrukciu. Model umožnil vzájomnú koordináciu technologickej časti s nosnými konštrukciami, vrátane vyriešenia vzájomne sa ovplyvňujúcich detailov.

Juraj Letko

Vedúci ateliéru, Obermeyer Helika

Predmetom prednášky sú požiadavky investora na podrobnosť modelu a jeho reálne využitie v praxi. Priblížime aplikáciu LOD (Level of Detail / Development) na jednotlivé stupne projektu v kontexte dátovej veľkosti modelov, s ktorou je spojená nepružnosť nielen pri ďalšom využití modelu, ale aj pri jednoduchých zmenách v projekte.

Radoslav Vlkovič

BIM director, GFI

Analýza starších BIM projektov - čo sme robili dobre a čo sme mohli robiť lepšie. Súčasné projekty - na čom pracujeme, ako to robíme teraz, ako zvládame aktuálny boom výstavby, zvyšujúce sa požiadavky investorov a prechod od L k XXL projektom. Aké sú naše vízie do budúcnosti a ktoré technológie budú pre nás "the next big thing". 

Máté Császár, Tamás Kuźniarski

BIM consultant, Graphisoft

Ukážeme, ako by mali byť projektové, inžinierske a stavebné tímy prepojené počas celého životného cyklu projektu. Vo fáze revízie projektového návrhu môžu špeciálne nástroje urýchliť proces tým, že umožnia partnerom projektu označiť a spolupracovať na tých istých dokumentoch v reálnom čase alebo kedykoľvek.Triedením a filtrovaním položiek v rámci výkresov, projektové tímy dosiahnu až 90% mieru dokončenia pri prvej spätnej kontrole, preto je tiež veľmi dôležité zachytiť skutočný rozsah projektu a vytvoriť lepšiu ponuku, ktorá povedie ku konkurenčnej výhode.

Please reload

12:10 - 12:30

Prestávka - Coffee break

12:30 - 12:50

Práca s modelom v projektovej príprave

Stanislav Polivka

Technický riaditeľ, Polivka, Hörmann & Partners

Priblíženie práce s BIM modelom pri príprave projektovej dokumentácie polyfunkčného bytového domu s podzemným parkovaním v BIM systéme Allplan. Tvorba výstupov (výkresovej dokumentácie) z modelu stavby. Využitie 3D modelu stavby pri projektovaní profesií ZTI, VZT a statika. Vnášanie atribútov pre jednotlivé stavebné konštrukcie a prvky. Následná tvorba výkazov okien, dverí a iného. Práca s modelom, export modelu do formátu IFC. Kontrola modelu a následná práca s modelom v prehliadači súborov IFC. Potreba stanovenia rozsahu spracovanej dokumentácie, obsahu modelu a následná časová náročnosť.

Bernhard Wieser

BIM specialist, DOKA

Z technického hľadiska je veľa možné - ale je to vždy užitočné? Doka sa bližšie pozrie na 3 metódy a) optimalizácia spolupráce medzi odvetviami : dôsledne "od A po Z", t.j. od klienta až po subdodávateľa - 4D simulácia staveniska (metóda 1) b) vyhnúť sa chybám v plánovaní - kontrola modelu (metóda 2) c) zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť a optimalizáciu montáže debnenia (pochopenie  konštrukcie atď.) na stavenisku - rozšírená realita (metóda 3)

Kamil Laco

Statik, M&P

​Spoločnosť SOFiSTiK má dlhoročné skúsenosti s riešením závažných statických a dynamických úloh. SOFiSTiK BIM workflow nástroje umožňujú naplno využiť Revit pre nastavenie analytického modelu bez dodatočných úprav v samotnom MKP programe a garantujú spätnú kompatibilitu. SOFiSTiK BIM workflow reprezentuje pracovný postup od prebratia architektonického modelu až po výstup v podobe výkresu výstuže. Dôkazom sú vybrané referencie a príklady z praxe.

Please reload

12:50 - 13:10

Aktuálne aplikácie BIM / VDC pre debniace technológie

13:10 - 13:30

Nástroje pre úplnú integráciu riešenia statiky a BIM workflow

13:30 - 14:30

OBED - Lunch break

14:30 - 14:50

Pilotné projekty v oblasti inžinierskych stavieb

Roman Voráč

Technický manažér, SUDOP GROUP

​Práca na pilotných projektoch je pre nás prioritou. Jedine tak môžeme investorovi ponúknuť zmysluplnú implementáciu BIM metódy tak, aby sa mu prípadná investícia mnohonásobne vrátila, či už počas realizačného procesu, alebo pri používaní hotového objektu. Pilotné projekty vnímame z rôznych pohľadov: tvorba 3D modelov podľa možností jednotlivých softvérových nástrojov, podľa typu realizovanej stavby (pozemné staviteľstvo, líniová, príp. podzemná výstavba, a. i.), podľa typu investora a jeho požiadaviek. V súčasnosti pracujeme na interných projektoch, ktoré financujeme z vlastných zdrojov, ako aj na pilotných projektoch vyhlásených Štátnym fondom dopravnej infraštruktúry.

Mário Juščík

Technický špecialista, Saint-Gobain Construction Products

Predstavenie BIM elektronickej knižnice Rigips - digitálna verzia Atlasu suchej výstavby Rigips. BIM knižnica slúži ako nástroj, ktorý pomáha architektom a projektantom projektovanie certifikovaných konštrukcií suchej výstavby Rigips. Práca s BIM knižnicou umožňuje využívanie dát v priebehu celého životného cyklu stavby. 

Please reload

14:50 - 15:10

Elektronická knižnica BIM prvkov - predstavenie a využitie dát

15:10 - 15:30

Prestávka - Coffee break

15:30 - 15:50

 Finančné aspekty BIM projektu 

Michal Pasiar

Prezident, BIM asociácia Slovensko

Investori hľadajú dôvody, prečo by sa mali pustiť do BIM projektu. Z ich pohľadu rozhodujú čísla. Otázka koľko financií by ušetrili, ak by nemuseli v časovej tiesni počas výstavby hľadať riešenia nedostatkov projektu, ktoré pramenia z nízkej úrovne projektu či nedostatočnej koordinácie, je však pre mnohých neuchopiteľná a najmä hypotetická. Prednáška sa zameriava na jednotlivé finančné aspekty BIM projektu, vysvetľuje podstatné rozdiely pri porovnaní s tradičným procesom a zmenu distribúcie nákladov spojených s projekčnou činnosťou.

Adam Pribela

Analytik, KROS

Na Slovensku aktuálne dochádza k rozvoju využívania BIM vo všetkých oblastiach stavebníctva. Pre oblasť rozpočtovania to prináša veľkú výzvu v podobe prepojenia súčasných postupov rozpočtovania s metódami BIM. KROS predstaví vlastnú predstavu prepojenia modelu stavby s oceňovacím systémom. 

Please reload

15:50 - 16:10

BIM a rozpočtovanie

16:10 - 16:30

Prestávka - Coffee break

16:30 - 17:30

Panelová diskusia - Rozdiely implementácie BIM v pozemných a inžinierskych stavbách

Ing. Mgr. Patrik Golský

Výrobný riaditeľ, YIT

JUDr. Janka Hlavatá

Odborný garant BIMaS pre oblasť práva

SMOLÁK HLAVATÁ advokátska kancelária

Ing. arch. Michal Pasiar

Prezident BIMaS

Konateľ ACREA

Ing. Martin Kríž

BIM špecialista pre dopravnú infraštruktúru, Civilpoint, Fínsko

Ing. Lukáš Sabol, PhD. 

BIM špecialista pre dopravnú infraštruktúru, DOPRAVOPROJEKT, a.s.

17:30

Ukončenie konferencie

Program konference 2018
Prihláška 2018

ORGANIZÁTORI

ODBORNÍ GARANTI

PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU

AKO SA REGISTROVAŤ?

Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky vyplnením online formulára.

 

Daňový doklad obdržíte do 15 dní od úhrady alebo v deň realizácie akcie. Prihláška na konferenciu bude akceptovaná po jej zaslaní a nabehnutí platby na účet. Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami akcie.

Akceptované sú aj prihlášky zaslané e-mailom.

  • Číslo účtu: 6316646112/0200, IBAN: SK9402000000006316646112

  • VS: Číslo zálohovej faktúry, IČO alebo dátum narodenia

bottom of page